NAJ.sk
logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola   na Ul. kpt. Nálepku 12   v   Novom   Meste  nad   Váhom    patrí    do    siete  základných  škôl

od    1. septembra  1961.    V    čase    otvorenia    bola    v poradí    treťou    základnou    školou    na    území

Nového Mesta nad Váhom. Nové Mesto nad Váhom počtom obyvateľov viac ako 20000 sa radí medzi okresné mestá Slovenska, leží na pravom brehu toku najdlhšej Slovenskej rieky - Váhu, na strednom Považí medzi Bielymi   a  Malými Karpatmi na jednej a Považským Inovcom na druhej strane. Školstvo  tvoria popri jasliach a   detských    škôlkach    tri     základné    školy,   jedna   cirkevná    základná  škola,     osemročné    cirkevné

a štátne gymnázium, klasické gymnázium, ZSPŠ a SOU rôzneho zamerania. 1.septembra 2001 bolo 40 rokov,   čo   sa poprvý krát otvorili brány   školy.   V roku  1960  sa  začala výstavba školy a    o    rok    neskôr

na 17. výročie SNP bola stavba ukončená. Dňa 26.8.1961 sa konalo slávnostné  otvorenie   novej základnej školy     a     nový šk.  rok      bol        otvorený     1.septembra   1961.     Prvou    riaditeľkou    školy sa    stala

Berta Hudáková, zástupcami riaditeľky boli Jozef Kocian a Michal Galbavý.

            Prvá riaditeľka školy : B.Hudáková
        Odovzdanie školy verejnosti


V     prvom   šk.   roku   1961/1962   chodilo   do   26 tried   842   žiakov,  ktorí    sa    svedomito    pripravovali

na     vyučovanie,     navštevovali   záujmové      krúžky,  nacvičovali   divadlo,   zapájali   sa do rôznych súťaží

a športových podujatí. Žiaci sa zúčastnili mnohých besied s významnými osobnosťami spoločenského, kultúrneho  a  politického života. Besedovali  so  spisovateľom  Dominikom Štubňom Zámostským,   ktorý   učil

v našej škole,  so  spisovateľkou Elenou Čepčekovou a našu školu navštívil 28. februára 1963 armádny generál Ludvík Svoboda, neskoršie prezident ČSSR.

 

 

 

      Armádny generál L.Svoboda počas besedy 28.2.1968

 
        Spisovateľka Elena Čepčeková na besede s žiakmi našej školy.

 V   školskom     roku    1967/68   sa   začína   vyučovanie     v     jazykovej   triede,   v   ktorej     sa     vyučoval

nemecký   jazyk. Vyučovanie     cudzích       jazykov       pokračovalo     i     formou     voliteľných     predmetov.

S   výstavbou   druhej     budovy   školy     sa   začalo    v   roku   1969 a stavba  bola  dokončená   a uvedená

do užívania  o  20  mesiacov  neskôr,  v roku 1970.  Žiaci  takto  získali  modernú  telocvičňu, školskú   jedáleň

a priestory pre klubovú a krúžkovú činnosť.

Postupne     školu   viedli   viaceré   riaditeľky a   riaditelia.   Pani  riaditeľka   B.Hudáková  odišla do  dôchodku

v  r.1979  a  nový  školský  rok   1979/1980   otváral   pán   riaditeľ   PaedDr.    Daniel   Lupták, ktorý   pôsobil

vo funkcii riaditeľa školy dva roky. V školskom  roku  1981/1982  riaditeľkou  školy  bola  pani  Alica Homolová.

V období školských rokov 1982/1983 až 1988/1989 riaditeľkou školy bola pani Vlasta Čudlá (od roku 1998 Vlasta Čelkova) a v období školských rokov 1989/1990 až 1997/1998 bola riaditeľkou školy pani Mgr. Marta Čelková. stal pán PaedDr. Vladimír Kollár.Od roku 1998 je naša škola &základnou školou s právnou subjektivitou a riaditeľom školy sa od 1.1.1998 stal pán PaedDr. Vladimír Kollár.

 V minulosti vyšlo z našej školy veľmi veľa výborných žiakov, ktorí úspešne vyštudovali stredné a vysoké školy rôzneho zamerania   a   dnes sa     podieľajú   na    vývoji    kultúrneho, vedeckého   života doma a v cudzine,

pracujú ako úspešní podnikatelia, vedúci pracovníci alebo pôsobia v oblasti športu.

Úsilím   našej   školy   je   vychovať  úspešného  absolventa  základnej  školy,  ktorý  bude  schopný študovať

školách doma, ale aj v zahraničí. Absolventi našej školy na základe výborných jazykových zručností úspešne študujú i na bilingválnych gymnáziách.

Dnes  do  základnej  školy  chodí  845  žiakov,  ktorí  navštevujú  15  tried na I.stupni  a  16 tried na II.stupni.
Podľa koncepcie školy sa bude i naďalej škola uberať cestou výučby materinského jazyka a cudzích jazykov, hlavne vyučovaniu nemeckého a anglického jazyka. Škola bude podporovať vyučovanie  prírodovedných   premetov  s  dôrazom   na  výučbu  matematiky,   fyziky,  prírodopisu,  chémie   a  rozvoj  telesnej  zdatnosti

a športrovej aktivity žiakov bude rozvíjať na hodinách telesnej výchovy. Popri pravidelnom vyučovaní sa žiaci zapájajú do rôznych záujmových útvarov, súťaží a olympiád.

Naša škola má za sebou 40 úspešných rokov vzdelávania a výchovy mladej generácie. Na jej úspešnom pôsobení sa podieľa 50 pedagogických pracovníkov a 21 správnych pracovníkov školy.

 

 

40 rokovporada

 

dakovny list

História

HORE

Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright ©kjkb.design