NAJ.sk
logo

 

Predmetové komisie    

 

 

Predmetové komisie sú metodickým orgánom riaditeľa školy a plnia funkciu pomocného výchovno-vzdelávacieho orgánu školy.
            Predmetová komisia je oporou vedenia školy pri realizácii školskej politiky v podmienkach príslušnej školy. Je to pracovná skupina učiteľov, ktorí vyučujú ten istý predmet alebo príbuzné predmety na tej istej škole.

 

            Hlavné ciele predmetovej komisie,
            spočívajú v uplatňovaní pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a usmerňovaní výchovno-vzdelávacích aktivít na školský rok. Zabezpečiť ich rozpracovanie do konkrétnych úloh. Realizovať plnenie úloh z Plánu hlavných úloh ZŠ na školský rok. Dodržiavať
a uplatňovať vzdelávacie štandardy a zabezpečiť kontrolu vypracovania časovo-tematických plánov z jednotlivých predmetov. 


            Činnosť predmetovej komisie.
            Jednou z hlavných náplní predmetovej komisie je prerokovanie otázok pedagogického procesu v súlade s učebnými osnovami a tematickými celkami. Ďalšou činnosťou predmetovej komisie je inšpirovať žiakov, aby na základe svojich schopností dosiahli čo najvyššiu odbornú.

 

 

 

Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright ©kjkb.design