NAJ.sk
logo

 

Škola bola úspešná vo výberovom konaní na realizáciu projektu zateplenia budov a modernizáciu vybavenia  interiéru  a zabezpečenia  výchovno-vzdelávacieho procesu.

Naši žiaci bývajú každoročne úspešní v prijímaní na stredné školy, osemročné a bilingválne gymnázium, ako aj v štúdiu na nich. Úspešne reprezentujú školu vo vedomostných a športových súťažiach a svoje nadanie predstavili aj v prvom školskom muzikáli „Kým vyrastieme,“ ktorý sa u divákov stretol s veľmi priaznivou odozvou.

Oznamujeme rodičom, že stravu v školskej jedálni môžu platiť
aj trvalým príkazom
vo svojej banke.
Stačí v banke podpísať trvalý príkaz
k určitému dátumu
na sumu:
1.Stupeň obedy 20Euro, obedy + desiata 26 €
2.Stupeň obedy 22 €, obedy + desiata 28 €.
Pri takomto platení nepotrebujete poštovú pokážku, strava je uhradená včas
a neplatíte žiadne poplatky.
Podrobné informácie vám podá vedúca školskej jedálne na č.t. 7461813.s

Naša základná škola poskytuje základné vzdelanie, rozumovú,  mravnú,   etickú,   estetickú,   pracovnú, zdravotnú, telesnú a environmentálnu výchovu, umožňuje náboženskú výchovu a pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa škola snaží zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov tak, aby po skončení základnej školy boli  schopní  pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek strednej škole.  Popri základnom vzdelaní škola poskytuje rozšírené vyučovanie  cudzích jazykov , vyučovanie informatiky , ochrany životného prostredia a technickej výchovy. Ponúka bohatú  mimoškolskú záujmovú  činnosť  so zameraním na šport, turistiku, kultúru  a umenie.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright ©kjkb.design